Chester C. TOBIASZ – Wspomnienie

 In Aktualności

Chester C. TOBIASZ

Mgr inż. CHESTER C. TOBIASZ

Ur. 24 maja 1925 r. w wielodzietnej rodzinie. Zmarł 18 lutego 2022 r. Pochowany obok żony Aleksandry w Amerykańskiej Częstochowie w stanie Pensylwania.

Czesław  Tobiasz (w Ameryce wolał jak go nazywano Chester) przed wybuchem wojny w 1939 r. ukończył 7 klas szkoły podstawowej. Dalsza edukacja na 5-lat zostala tragicznie przerwana 2-gą Wojnę Światową.

Po wyzwoleniu pośpiesznie nadrobił zaległości w nauce. W 1946, wstąpił na studia w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył w listopadzie 1951 r. uzyskuj ac tytuł magistra inżyniera  mechanika na wydziale Technologii Budowy Maszyn i Technologii Metali. Po studiach został zatrudniony na Politechnice ŚIąskiej jako starszy asystent. Wkrótce zaczął przygotowania do otwarcia doktoratu, lecz postawa antykomunistyczna i nie poddanie się doktrynie komunizmu było powodem ciągłych utrudnień w karierze naukowej.

Skoncentrował  się więc nad dydaktyką i publikacjami.

W latach 1958-1970 kontynuował pracował na Politechnice Śląskiej jako kontraktowy wykładowca a potem starszy wykładowca. Obok wykładów i ćwiczeń, opracowywał skrypty i instrukcje dla studentów, oraz publikował fachowe artykuły w czasopismach Naukowo –Technicznych. Wygłaszał referaty na konferencjach inżynierskich, między innymi dla przykładu: „Pryncypia działania i aplikacji Laserów w Metrologii i Budowie Maszyn, na Międzynarodowej Konferencji, podczas MT Poznańskich w 1964 r. o czym pisał „Przegląd Mechaniczny” (Vol. 2 – 1966).

We współpracy z Instytutem Metalurgii i Hutnictwa w Gliwicach opracował przyrząd do pomiaru sił i naprężeń w czopach walcarek, i naprężeń skrętnych (w okrągłych prętach) opartych na zjawisku  magnetostrykcji. Wykonany i przetestowany prototyp przyrządu jest do dziś używany w laboratorium Politechniki Śląskiej.

W pracy wynalazczej inż. Tobiasza, na uwagę zasługuje zlecenie Katedry Ustrojów Betonowych na przyrząd czujnikowy dla Struno-Betonów do obserwacji i kontroli zjawiska tak zwanej relaksacji naprężeń w natężonych strunach z upływem czasu. Zostało to opatentowane w Szwajcarii. Współpracując z Hutą Baildon – Katowice, produkującą Spieki i Specjalne Stale Narzędziowe, przeprowadził badania porównawcze jakości tych materiałów z materiałami zagranicznymi.

Inż. Tobiasz opublikował książkę a temat „Technologia Wyrobów Narzędzi Precyzyjnych” na użytek przemysłu maszynowego.

W czasie pracy na Politechnice Śląskiej, około 70-studentow wykonało pod naukowo-inżynierskim kierunkiem Tobiasza swoje projekty i prace dyplomowe.

W 1967 wyjechał na Światową Wystawę osągnięć przemysłowych w Montrealu. Tam miał okazję zapoznania się z pracami – państw Zachodu.

W 1970 wraz z rodziną opuścił Polskę i przybył do USA. Tu otrzymał zatrudnienie w przemyśle a dzieci ukończyły prestiżowe uczelnie. Syn Christopher był znanym kardiologiem, a Andrew jest licencjonowanym architektem.

Przed przejściem na emeryturę ostatnie 22-lata inż. Tobiasz pracował w międzynarodowej firmie SMS Concast opracowującej kompletne projekty Zakładów Stalowniczych jako Senior Engineer i Project Engineer. Zajmował się głównie zagadnieniami Badawczo –Rozwojowymi, gdzie opracował wiele innowacyjnych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługują, rozwiązania patentowe nowych Kokili / Form, dla ciągłego odlewania – profilowych belek, slabów, oraz Wide Flange Beams, dających możność zmiany wymiaru, podczas ciągłego procesu odlewania, co przyniosło firmie SMS Concast i projektowanym stalowniom duże oszczędności. W pracy zawodowej za swoje zaangażowanie otrzymał wiele promocyjnych nagród.

Obok pracy zawodowej Chester Tobiasz udzielał się społecznie. Od 1974 należał do Association of Polish-American Engineers „Polonia Technica, Inc” w USA gdzie przez wiele lat był Członkiem Zarządu. Wygłosił wiele referatów. Pomagał nowo przybyłym w znalezieniu pracy, angażował się w organizowanie balów Polonia Technica. Był inicjatorem wycieczek górskich, narciarskich, oraz spływów pontonowo-kajakowych. Będąc na emeryturze dużo podróżował do różnych krajów świata. Był propagatorem kultury Polskiej w USA, śpiewł w chórach polonijnych „P.S.A.A.” Przez wiele lat był prezesem chóru „Hejnał” i organizatorem polonijnych koncertów.

W 2009 r. Polonia Technica nadała Chesterowi Tobiaszowi tytuł Honorowego Członka stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia inżynierskie oraz pracę na rzecz społeczności polonijnej.

Był odznaczony:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej w 1999 r.

Był wyróżniony: 

Złotą Odznaką Honorową NOT w 2011r.

Cześć jego pamięci.

OPRACOWAŁ: Janusz Zastocki Marzec, 2022 r.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search