STATUT STOWARZYSZENIA POLONIA TECHNICA

ART. I - ZADANIA STATUTU

1. Podstawę prawną Stowarzyszenia stanowi
Akt Rejestracyjny (“Certyficate of Incorporation”), wystawiony przez Sąd
Najwyższy Stanu New York, datowany 1 maja 1941 r.
2. Niniejszy Statut jest uzupełnieniem Aktu Rejestracyjnego na użytek
wewnętrzny Stowarzyszenia.

ART. II - NAZWA

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia w języku polskim brzmi:
” POLONIA TECHNICA ” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Polskich w Stanach Zjednoczonych.
2. Pełna nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: ” POLONIA
TECHNICA, INC., Association of Polish-American Engineers”.

ART. III - CELE

1. Skupianie osób pracujących w dziedzinach technicznych
dla utrzymania więzi narodowej i towarzyskiej.
2. Pogłębianie wiedzy wśród zrzeszonych i popularyzacja
w Stanach Zjednoczonych osiągnięć polskiej myśli technicznej.
3. Rozwijanie współpracy na polu zawodowym.
4. Udzielanie pomocy w studiach technicznych Polakom
i osobom polskiego pochodzenia.
5. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowymi
i technicznymi w Polsce oraz wymiana literatury technicznej.

ART. IV - CZŁONKOSTWO

1. Członkowie dzielą się na :
a) członków zwyczajnych
b) członków honorowych
c) członków studentów
d) członków wspierających
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać jedynie obywatel lub
stały mieszkaniec Stanów Zjednoczonych o polskim rodowodzie posiadający
wyższe lub średnie wykształcenie techniczne.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wybitnie zwiększyła wkład
myśli polskiej do rozwoju techniki światowej lub położyła wybitne zasługi
na rzecz Stowarzyszenia
4. Członkiem studentem Stowarzyszenia może zostać osoba odbywająca studia
techniczne.
5. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba z wyższym lub średnim
wykształceniem, wyrażająca gotowość współpracy i popierania
Stowarzyszenia.

ART. V - WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są co dwa lata.

ART. VI - WALNE ZEBRANIE

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
a) Sprawozdawczo – Wyborcze
b) Sprawozdawczo – Organizacyjne
c) Nadzwyczajne
ad. a): Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbywa się raz
na dwa lata w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
ad. b): Walne zebranie Sprawozdawczo – Organizacyjne odbywa się w roku
nie wyborczym w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
ad. c): Walne zebranie Nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną lub przez 1/5 członków zwyczajnych w celu
rozpatrzenia i podjęcia decyzji w ważnej sprawie.
3. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
c) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d) Zatwierdzenie wytycznych preliminarza budżetowego.
e) Uchwalenie lub odrzucenie zgłoszonych wniosków.
f) Uchwalenie wysokości składek członkowskich.
g) Nadawanie godności członków honorowych.
h) Zatwierdzenie zmian w Statucie.
i) Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
4. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o Zwyczajnym lub
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu co najmniej na trzy tygodnie przed
terminem Zebrania.

ART. VII - ZARZĄD

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się przynajmniej z pięciu członków wybranych
na Walnym Zebraniu oraz z członków dokooptowanych.
3. Do członków Zarządu z wyboru należą: prezes, I-szy vice-prezes,
II-gi vice-prezes, sekretarz i skarbnik.
4. Zebrania Zarządu zwoływane są przez prezesa lub vice-prezesa
co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.
5. Zebrania Zarządu zwoływane są przez prezesa lub wice-prezesa co najmniej
na tydzień przed terminem zebrania i odbywają się przynajmniej raz
w miesiącu ( z wyjątkiem okresu letniego – lipiec i sierpień ).
5. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy:
a) Kierowanie całością działalności Stowarzyszenia.
b) Wykonywania uchwał Walnego Zebrania.
c) Gospodarowanie finansami Stowarzyszenia.
d) Przyjmowanie nowych członków
e) Dokooptowanie członków Zarządu
f) Zwoływanie Walnego Zebrania
g) Opracowanie na Walne Zebranie rocznego sprawozdania
i preliminarza budżetowego.
h) Proponowanie kandydatur na członków honorowych
6. Zarząd wyłoni spośród swoich członków następujące Komisje:
a) Pomocy materialnej studiującym.
b) Pośrednictwa Pracy i Samopomocy Koleżeńskiej.
c) Odczytów i Imprez
d) Inne, w zależności od aktualnej potrzeby.
7. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

ART. VIII - KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch
członków.
2. W przypadku wakatu, dwaj pozostali członkowie dokooptują
trzeciego członka spośród Stowarzyszenia.
3. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola ksiąg finansowych Stowarzyszenia.
c) Czuwanie nad bieżącą działalnością Zarządu.
d) Przedłożenie wniosku w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu.
4. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej
dwa razy w roku.
5. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodni-
czącego lub dwóch członków Komisji przynajmniej na trzy
tygodnie przed terminem Zebrania.
6. W wypadkach nadzwyczajnych Komisja Rewizyjna może być
zwołana przez Zarząd lub na żądanie 1/10 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

ART. IX - WYBORY

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są przez członków
zwyczajnych listownie.
2. Indywidualnie wybierani są przynajmniej: prezes, dwóch
vice-prezesów, sekretarz, skarbnik i trzech członków Komisji
Rewizyjnej.
Decyduje większość głosów.
3. Powołana przez Zarząd, Komisja Matka ustala proponowany
skład Władz Stowarzyszenia. Lista kandydatów jest rozesłana
do członków razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu.
Formularz wyborczy zawiera miejsca na wpisanie kandydatów
własnego uznania. Wypełnione i nie podpisane formularze
są przesłane do siedziby Stowarzyszenia.
4. Przed Walnym Zebraniem Komisja Skrutacyjna oblicza
otrzymane ważne głosy i przedstawia przewodniczącemu
Walnego Zebrania do ogłoszenia. Kwestie sporne rozstrzyga Walne Zebranie.

ART. X - PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

1. Kandydatury na członków zwyczajnych, członków studentów
i członków wspierających rozpatrywane są na podstawie
pisemnej deklaracji członkowskiej popartej przez dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Udzielający poparcia członkowie
mają obowiązek sprawdzenia deklaracji. Zwykła większość
głosów obecnych na zebraniu Zarządu stanowi o przyjęciu kan-
dydata na członka Stowarzyszenia.
2. Kandydatowi na członka Stowarzyszenia nie zaakceptowanemu
przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyj-
nej, która może przedstawić wniosek o przyjęcie na Walnym
Zebraniu.

ART. XI - OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Prezes
a) Koordynuje działalność Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz, przewodniczy zebraniom Zarządu albo wyznacza
prowadzącego zebranie.
b) Przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia, finansowej sytuacji Stowarzyszenia oraz o realizacji
wniosków i zaleceń Walnego Zebrania.
c) Wszelkie pisma Zarządu podpisuje prezes lub inny członek
Zarządu przez niego upoważniony.
d) Prezes dysponuje pieczęcią Stowarzyszenia
2. W wypadku nieobecności I-szy vice-prezes a następnie II-gi
vice-prezes przejmuje wszelkie obowiązki i uprawnienia prezesa.
3. Sekretarz prowadzi korespondencję Stowarzyszenia, oraz sporządza
protokoły zebrań Zarządu.
4. Skarbnik
a) Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Stowarzyszenia i realizuje
operacje księgowo – kasowe zgodnie z poleceniami Zarządu.
b) Skarbnik musi być przygotowany do przedstawienia na wszystkich
zebraniach Zarządu aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
c) Na żądanie Komisji Rewizyjnej przedstawia do jej wglądu księgi i
dowody kasowe, ewidencję członków oraz akta związane z działalnością
Finansową.
d) Pisma związane z działalnością finansową Stowarzyszenia i czeki
podpisuje skarbnik i jeden z uprawnionych członków Zarządu.

ART. XII - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz
prawo udziału w dyskusji i stawiania wniosków na Walnym Zebraniu.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członkom studentom oraz członkom wspierającym przysługują wszystkie
prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem kandydowania do władz
Stowarzyszenia i praw głosowania w wyborach, zmiany statutu i
rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Wszystkim członkom przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach
Stowarzyszenia, stawiania wniosków oraz otrzymywania komunikatów
Zarządu.
5. Do obowiązków wszystkich członków należy aktywny udział w życiu
Stowarzyszenia, opłacanie składki rocznej i zawiadamianie Zarządu o
zmianie adresu zamieszkania.
6. W ramach Stowarzyszenia członkowie mają możliwość organizowania się w
grupy specjalistyczne, zawodowe i inne za zgodą Zarządu.
7. Wszyscy członkowie mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
8. Skreślenie z listy członków następuje:
a) Na własne żądanie.
b) W wypadku nieopłacenia rocznej składki członkowskiej.
c) Na mocy uchwały Zarządu z prawem apelacji
do Walnego Zebrania.
9. Członek skreślony na podstawie punktów a) i b) może być przyjęty
ponownie w trybie normalnym.

ART. XIII - QUORUM

1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do jednego głosu.
2. Na wszystkich zebraniach Stowarzyszenia muszą być uwzględnione głosy
pisemne członków nieobecnych lecz uprawnionych do głosowania na danym
zebraniu.
3. Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/5
wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
4. Pięciu członków Zarządu stanowi quorum na zebraniu Zarządu.
5. Zwykła większość oddanych głosów rozstrzyga wszelkie kwestie
z wyjątkiem kwestii omówionych oddzielnie.

ART. XIV - FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie jest organizacją typu niedochodowego (not-for-profit).
2. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:
a) Składki członkowskie,
b) Dochód z działalności odczytowo-szkoleniowej,
c) Dochód z imprez towarzyskich,
d) Dotacje i darowizny.
3. O przeznaczeniu funduszu i wydatkach Stowarzyszenia decyduje Zarząd
zwykłą większością głosów.

ART. XV - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

1. Składki członkowskie winny być opłacone w miesiącu styczniu za bieżący rok
kalendarzowy.
2. Członkom Stowarzyszenia, którzy uzyskali status emerytalny przysługuje
prawo zmniejszenia lub zwolnienia od składek członkowskich.
3. Składka roczna członków studentów wynosi 25 % składki normalnej.
4. Zarząd może zwolnić lub obniżyć wysokość składki rocznej członkom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
5. Członkowie honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

ART. XVI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy statut może być zmieniony przez każde
Walne Zebranie. Proponowane poprawki statutowe muszą być przedstawione
Zarządowi w formie pisemnego wniosku minimum na trzy miesiące przed datą
Walnego Zebrania. Zwykła większość głosów stanowi o wprowadzeniu zmiany.
2. Walne Zebranie większością 3/4 głosów może rozwiązać Stowarzyszenie
na wniosek umieszczony przez Zarząd na porządku dziennym przy czym suma
oddanych głosów, listownych i osobistych, musi wynosić powyżej 50 %
wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi zawierać
postanowienie o sposobie likwidacji akt i majątku Stowarzyszenia.
Majątek może być przekazany jedynie organizacji o charakterze polonijnym.
4. Sekretarz Stowarzyszenia przesyła każdemu członkowi co najmniej na trzy
tygodnie przed Walnym Zebraniem zawiadomienie o proponowanych zmianach
statutu a na sześć tygodni o proponowanym rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search