Encyklopedia Narodowego Dziedzictwa Polonii

 In Aktualności

Encyklopedia Narodowego Dziedzictwa Polonii

NOWE HISTORYCZNE DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE W PIĘCIU JĘZYKACH

ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA JEST GŁÓWNIE DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII

AUTOR BĘDZIE PRZYJMOWAŁ

BIOGRAMY

od stycznia 2018 do 2019 roku

WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA,

LUDZI ŚWIATA DLA POLONII,

POLACY DLA POLONII

GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ,

ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH

(bez biogramów)

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawierał będzie ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp.

Biogramy encyklopedyczne powinny zawierać kompleksowy, a zarazem syntetyczny opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej). Biogramy należy napisać alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i drugim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy – 5000. Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

Tytuł encyklopedii:

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery lub działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim.

Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.

BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE

MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

np. BĄCZEK FRANCISZEK JÓZEF – FRANCJA

Rok, miejsce urodzenia

Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie.

Np. Bączek Franciszek urodził się w Kielcach.

Wykonywany zawód

(np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen i in.)

Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną karierę zawodową proszę włączyć;

– tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in.

(np. biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, trener piłkarski, ekspert i in.)

– główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(np. georadarowe badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle spożywczym, misje katolickie – krótka interpretacja itp.).

– krótkie informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia i działalności polonijnej.

– projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania,

– ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj, rok wydania, nadania – max. 3 pozycje opisane w tekście. Za jaką działalność Pan Bączek uzyskał np. odznaczenie,

Działacze polonijni uzyskają akceptacje biogramów, jeżeli:

– uzasadnią własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach i in.,

Do tekstu biograficznego włączą nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący komisji, od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją,

– przytoczą ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej,

– zamieszczą inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów i in.

Hobby

Adres korespondencyjny (wg. uznania)

Biogramy można wysłać pocztą elektroniczną

od stycznia 2016 r. wyłącznie na adres:

zpiasek@pk.edu.pl

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy.

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać CD i wysłać na adres:
Prof. Zbigniew Piasek

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków

Ul. Warszawska 24

Poland

 

O autorze

Prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Zbigniew S. Piasek – otrzymał tytuł w 2004 roku, naukowiec, kartograf, publicysta, działacz polonijny

Doktor Honoris Causa, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej Zbigniew S. Piasek jest wybitnym uczonym o autorytecie międzynarodowym w dziedzinie kartografii numerycznej. Wniósł znaczący wkład w rozwój metod numerycznych w geodezji i kartografii. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku napisał pionierski skrypt nt. obliczeń numerycznych w języku Fortran, który był zalecany w wyższych uczelniach technicznych. We własnej pracy naukowej rozwijał metody numeryczne do opisu matematycznego zadanych fragmentów Ziemi oraz kartograficznej interpretacji infrastruktury podziemnej, bazującej na pomiarach georadarowych. Badania własne publikował i wykładał m. in. w Ukrainie (Politechnika Lwowska), Finlandii (Helsinki), USA (New York), Federacji Rosyjskiej (Instytut Lotniczo – Satelitarny), Austrii (Vienna University of Technology), Niemczech, Grecji (Patras University), Malcie, Afryce oraz w wyd. PAN – Komitecie Geodezji i Kartografii, PAU, Archives of Civil Engineering oraz w Pracach Naukowych Instytutu Górnictwa PW. Profesor jest twórcą patentów, autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych oraz 14 wydawnictw książkowych i monograficznych.
Profesor za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał m.in. najwyższy tytuł akademicki Doktora Honoris Causa w Kirovohradzie, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, medale; Komisji Edukacji Narodowej, Honoris Gratia, Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej (przyznany przez Senat PK za wybitny wkład w rozwój Uczelni) oraz im. Piotra Stanisława Drzewieckiego. O wielkim autorytecie naukowym Profesora, świadczą także, wydane autorskie encyklopedie (wyd. angielsko–polskie); techniczna pt. “Encyclopedia of World Research and Engineering Heritage of Polish Engineers in the USA, Canada, Europe, Argentina and Singapore”(2006), “Wielka Encyklopedia Polonii Świata”(2014) oraz Encyklopedia Dziedzictwa Polonii Świata/Ambasadorowie Polonii/ wydawnictwo w pięciu językach kongresowych (2018). Encyklopedie są dostępne w Bibliotekach Narodowych UE. Biogram Profesora jest cytowany w 12 wydawnictwach encyklopedycznych w UE i USA, m.in. w Złotej Księdze Nauk Technicznych.

Profesora kariera zawodowa

Profesor od 1975r. zatrudniony jest na stałe w Instytucie Geotechniki PK. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w 1979r. na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Za rozprawę otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Opracowane w niej własne metody numerycznych obliczeń, bazujące na matematycznym opisie czasz zbiorników retencyjnych, wdrożył do produkcji w Polsce na zaporze w Solinie, w ramach Projektu Rządowego PR7. W latach 1989 – 1993 był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej do realizacji badań zagranicznych na Bliskim Wschodzie i Federacji Rosyjskiej. Rozprawę habilitacyjną realizował w Instytucie Lotniczo – Satelitarnym i kartografii w Moskwie. Profesor jako pierwszy naukowiec z Polski otrzymał dyplom doktora nauk kartografii z wyróżnieniem w Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie zweryfikowało dyplom, nadając Profesorowi stopień naukowy doktora habilitowanego.
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2002r. Prezydent III RP nadał Profesorowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W Politechnice Krakowskiej pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geotechniki PK ds. naukowo – badawczych oraz był kierownikiem interdyscyplinarnych Zakładów „Geoinżynierii, Geologii i Ochrony Powierzchni Ziemi’ oraz „Geodezji, Geologii i Geofizyki Inżynierskiej” przez okres ponad 10 lat. Równolegle w latach 2006 – 2009 pełnił funkcje prorektora w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W 2009 roku Profesor otrzymał tytuł Honorowego Rektora tej Uczelni.
Profesor zwyczajny Zbigniew Piasek za promocje polskiej nauki oraz za wybitne autorskie osiągnięcia naukowe w świecie, otrzymał złote oraz srebrne medale od światowych organizacji technicznych oraz stowarzyszeń naukowych m. in. w New York, Chicago, Filadelfii, Martin Coronado (Argentynie), Londynie, Paryżu, Wiedniu i w Melbourne. Profesor posiadł uznanie w zagranicznych środowiskach naukowych, wyrażające się m. in. powołaniem Go na Associate Member – Working Group 6.1 w niezwykle prestiżowej światowej organizacji kartograficznej – Internationale des Geometres au Canada. Profesor obecnie jest przewodniczącym Komisji Inżynierii Środowiska i Geodezji PAN w Krakowie oraz pełni funkcję eksperta ds. akredytacji wyższych uczelni technicznych w Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kooperacja międzynarodowa

Bliski Wschód, 1982 – 1986. Profesor jako ekspert wykonał 10 obszernych ekspertyz i raportów naukowo badawczych w kooperacji z koncernami amerykańskimi, europejskimi, japońskim Kubota, indyjskim Continental Construction Ltd. i China State Construction Engineering, Corporation China – Hongkong. Badania Profesora dotyczyły głównie obliczeń przemieszczeń, utworów przypowierzchniowych fizycznej powierzchni Ziemi o kubaturze ok. 1.5 miliona metrów sześciennych na terenach pustynnych i w strefach przybrzeżnych rzeki Tygrys.
Doradca ds. Inwestycji rządowych , Public Works Department Investments, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj – Abu Dhabi, 1994 – 1996. Profesor na stanowisku doradcy był członkiem Generalnej Dyrekcji Departamentu Emiratów Arabskich. Opracował 11 raportów badawczych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych w strefach przybrzeżnych Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego.
Naczelny Redaktor Wydawnictw World Research Council on Poles Abroad, USA – Poland (2002 do 2008). Konsultant naukowy na Rosję, Ukrainę i Norwegię w Zakładzie Badań Nieniszczących w Krakowie, kooperacja z koncernem europejskim Ramboll (2002 -2008).

Profesora światowa działalność polonijna

Działalność polonijną Profesor rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Techniki w World Research Council on Poles Abroad, USA – Poland. W 2004r. jako pierwszy naukowiec z Polski posiadł status członka honorowego od Association of Polish American Engineers w New York.
Zdobywając uznanie międzynarodowe wśród Polonii świata, Profesor został powołany na korespondenta zagranicznego przez światowe organizacje polonijne i izby gospodarcze m. in. w Miami na Florydzie, New York, Toronto oraz w Bostonie.
Profesor Piasek obecnie pełni funkcję sekretarza generalnego w Światowym Stowarzyszeniu Dziedzictwa Kulturowego Polonii (USA-Afryka-Ukraina-UE).

Źródło: Polonia Technica – Zarys Historii w Latach 1941-2001, Nowy Jork, 2001
Autorskie encyklopedie prof. Zbigniewa Piaska
Opracował: dr inż. Janusz Romański, aktualizacja 2019.

 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search